Rádiová stanice RF-13

Rádiová stanice RF-13Rádiová stanice RF 13 je přenosná VKV rádiová stanice určená pro taktický stupeň velení.

Konstrukce rádiové stanice je řešena modulově, každý díl rádiové stanice je tvořen funkčně uceleným blokem, který se vyrábí technologií povrchové montáže s využitím stříkaných odlitků z hliníkových slitin. Tato koncepce zabezpečuje dosažení vysoké mechanické odolnosti a odolnosti rádiové stanice proti vlivům prostředí. Obvody stanice jsou řešeny na zásuvných deskách, propojení je provedeno mateční deskou. Toto řešení značně usnadňuje kontrolu obvodů a zjednodušuje její opravy. Současně umožňuje pozdější postupnou modernizaci či úpravy stanice s nízkými náklady.

Cílem vývoje byla stanice, která by umožnila široké využívání stanice v jednotkách AČR i po roce 2000 a byla slučitelná při provozu s jinými stanicemi využívanými ve většině armád. Základní parametry těchto stanic, jako je kmitočtový rozsah, druh provozu, modulace, jsou pro provoz na pevných kmitočtech standardisovány. Současná dostupnost součástkové základny a úroveň výrobních technologií umožnila zařazení speciálních integrovaných obvodů s vysokým stupněm integrace a minimální spotřebou.

Protože se při používání stanice vyžaduje co nejjednodušší obsluha, omezení možností chyb obsluhy (aby nedošlo k poškození obvodů stanice při chybné manipulaci) byla stanice vybavena mikropočítačovým řízením. Tím získalo zařízení nové funkční vlastnosti.

Radiostanice RF-13Kromě dosud běžného otevřeného fónického spojení stanice umožňuje i přenos dat a využívání vestavěného maskovače hovoru. Radiostanice také umožňuje dálkové ovládání a retranslaci při využití vnější skříňky dálkového ovládání a retranslace, automatizovaný přenos třímístného číslicového kódu (provoz FLASH), selektivní volbu až 99 účastníků včetně automatického navázání spojení a jeho potvrzení.

V souvislosti s mikropočítačovým řízením a novou konstrukcí byl také zvolen nový způsob ovládání, protože radiostanice s tak širokými provozními vlastnostmi by při klasickém přístupu vyžadovala řadu provozních přepínačů a nebylo by možno vyloučit chyby obsluhy a obsluha by musela mít náročnější výcvik.

Pro ovládání byla zvolena koncepce s jedním provozním přepínačem (pro zapínání stanice a regulaci hlasitosti), LCD displejem a klávesnicí. Mikropočítačové řízení přitom vylučuje do značné míry chybný postup ovládání. Obdobná koncepce byla zvolena při volbě zapojení nf konektorů. Na stanici jsou k dispozici dva, funkčně identické, konektory pro připojení vnějších zařízení (mikrotelefonu, datového terminálu s modemem, skříňky dálkového ovládání a pod.). Po připojení vnějšího zařízení mikropočítačový řídící systém sám zjistí, o jaké zařízení jde a bez zásahu obsluhy zajistí potřebné nastavení vnitřních obvodů radiostanice. Tím je značně zjednodušena obsluha.

Výrobce RF-13 je MESIT defence, s.r.o. (původně DICOM, spol. s r.o.).

 

Takticko - technická data
 
Určení: přenosná VKV rádiová stanice určená pro taktický stupeň velení
Umožňuje spojení s: R-105, RF-10, R-107, R-111, R-123, R-173
Kmitočtový rozsah: 30 - 87,975 MHz
Kmitočtový odstup: 25 kHz
Počet pracovních kmitočtů: 2320
Volba kanálů: číslicová klávesnice
Druh provozu: - simplexní nebo poloduplexní telefonie
- přenos dat rychlostí 1,2 kbit/s a 16 kbit/s
Utajení hovoru: vnitřní číslicový maskovač hovoru
Přenášené kmitočtové pásmo: 300 - 3400 Hz pro telefonii, 150 - 9000 Hz pro přenos dat
Výkon vysílače: - 5 W jmenovitý
- 0,2 W snížený
- 25 W se zesilovačem
- 50 W se zesilovačem
Nízkofrekvenční výkon: minimálně 200 mW na 4 W regulovatelný
Citlivost přijímače: lepší jak 0,5 µV pro odstup rušení 12 dB SINAD
Napájení: 12V ze zdrojové skříně NiCd akumulátory o kapacitě 4Ah
Doba provozu: 14 hodin při poměru vysílání : příjem : pohotovost = 1:1:10
Odběr proudu: - 2 A při vysílání jmenovitým výkonem 5 W
- 0,6 A při vysílání sníženým výkonem 0,2 W
- 0,2 A při příjmu
- 0,12 A při režimu pohotovost
Hmotnost stanice: 2,7 kg bez příslušenství
Hmotnost zdroje: 2,5 kg
Rozměry vlastní radiostanice: 83 x 205 x 180 mm
Antény a dosah: - s prutovou anténou 0,5 m - 1 km
- s prutovou anténou 1,5 m - 8 km
- se závěsnou anténou - 12 km
- se směrovou anténou délky 30 m - 25 km

 

Radiostanice RF-13Provozní vlastnosti:

 • Provoz šeptem - zvýšena citlivost mikrotelefonu,
 • omezovač šumu - vypínatelný, normální nebo tónový (150 Hz),
 • možnost předvolby 9 kanálů a jejich uložení v paměti,
 • možnost prioritního prohledávání přednastavených kanálů (SCANNING),
 • možnost selektivní volby účastníků,
 • bleskové přenášení 3místného kódů, tzv. provoz FLASH,
 • v případě nebezpečí okamžitý výmaz provozních dat z paměti,
 • možnost volby modifikace přístupu a náročnosti obsluhy,
 • možnost programování kanálů z plnicího zařízení PK13,
 • možnost ovládání rádiové stanice z mikrotelefonu s ovládáním,
 • volby přednastavených kanálů,
 • možnost skupinové a generální výzvy,
 • možnost skupinové a selektivní volby účastníků.

 

Souprava radiostanice RF-13Složení soupravy

 • vlastní rádiová stanice
 • dvě zdrojové skříňky s akumulátory
 • mikrotelefon s ovládáním
 • anténa závěsná, prutová 0,5 m a 1,5m
 • lehký plátěný obal
 • 2 nosné popruhy
 • brašna s popruhy pro přenos soupravy
 • záložní díly
 • tužka
 • návod k obsluze
 • záznamník
 • technický list

 

Význam jednotlivých prvků

RF-13 popis jednotlivých prvků

Provozní přepínač - je osmipolohový
    1. Rádiová stanice vypnuta (poloha označena VYP)
    2. Stanice zapnuta, je zvýšená citlivost mikrofonního vstupu, provoz šeptem (označení ŠPT)
    3. 4. a 5. Standardní citlivost mikrofonu, zapnut OŠ (označení nevyplněnými obdélníčky)
    6. a 7. Standardní citlivost mikrofonu, vypnut OŠ (označení plnými obdélníčky)
    8. Vymazání vložených a naprogramovaných provozních údajů. Umožňuje ve zvláštních případech urychleně vymazat údaje z řídícího bloku
        stanice, aby nemohlo dojít k jejich zneužití (hlavně adresy a kódy). Poloha je zajištěna, vyžaduje překročení určité síly, po pootočení
        přepínače je nutno ještě stisknout klávesu ANO.

Signalizace příjmu - ukazující přítomnost signálu na nastaveném kanálu (blikající žlutá LED)

Signalizace vysílání
- trvale svítící zelená LED - vysílání při správně připojené anténě
- blikající červená LED - vysílání při poškozené, odpojené nebo nesprávné anténě

Signalizace zapnutí stanice a stavu baterie
- blikající zelená LED - zdroj v pořádku
- trvale svítící červená LED - malé napětí zdroje

Nf. konektory - oba konektory jsou shodné a slouží k připojení mikrotelefonu

Klávesnice - obsahuje 15 kláves. Deset kláves je číselných (1 až 9, O - SCAN), pět kláves je funkčních (ANO, NE, VÝKON, PROG a VOLBA). Funkční klávesy jsou umístěny ve spodním řádku.

Displej - Je vyroben na bázi tekutých krystalů. Zobrazení 6 číselných znaků, které slouží pro zobrazení čísla nastaveného kanálu a kmitočtu, v režimu selektivní volby a při provozu FLASH pro zobrazení adresy stanice a předávaného kódu.

 

Dále jsou na displeji zobrazeny tyto slabikové návěští:
   
PROG zobrazeno v režimu programování stanice
UT zobrazeno při nastavení kanálu s provozem maskovanou řečí
SEL zobrazeno při volbě kanálu se selektivním provozem
zobrazeno při volbě kanálu se standardním omezovačem šumu
OŠ 150 zobrazeno při volbě kanálu s podtónovým omezovačem šumu
DATA zobrazeno při připojení vnějšího zařízení pro přenos dat
DOR zobrazeno při připojení doplňku pro DO a retranslaci
ADR bliká při vkládání vlastní adresy stanice
ADR KOD bliká při volbě režimu FLASH
K zobrazeno před číselným znakem zvoleného kanálu
F zobrazeno před pětimístným číslem, které udává kmitočet
MHz zkratka jednotky za údajem kmitočtu
A B C jedno z těchto písmen zobrazuje variantu stanice
SDX zobrazeno při nastaveném poloduplexu
M indikuje zvolený snížený výkon stanice (200 mW)
S indikuje zvolený plný výkon stanice
V indikuje připojení zesilovače výkonu ZM 13 nebo ZV 13
Radiostanice RF-13

 

Mikrotelefon s ovládáním:

umožňuje obsluze, která nemá přímý přístup k ovládacímu panelu stanice řízení některých funkcí stanice. Ovládání se provádí pomocí deseti kláves a LCD displeje.

Popis mikrotelefonu radiostanice RF-13Klávesa pro přepínání příjem - vysílání - Stiskem této klávesy se stanice uvede do režimu vysílání.

Klávesa pro dvoustupňové řízení hlasitosti příjmu - Stiskem této klávesy se zvýší hlasitost příjmu o cca 6 dB.

Tlačítko VÝZVA - Při současném stisku tohoto tlačítka a klávesy pro přepínání na vysílání vyšle stanice tónovou výzvu 1000 Hz k protější stanici.

Tlačítko osvětlení displeje - Po stisknutí se asi na 10 sekund rozsvítí osvětlení displeje mikrotelefonu.

Clear Override - Ruční řízení přímého odposlechu kanálu - Tato klávesa nemá na panelu stanice ekvivalent. Po dobu stisku klávesy jsou překlenuty všechny obvody, které zamezují odposlechu přímo z výstupu přijímače. Jde o oba typy omezovače šumu, zvolený režim selektivního příjmu a vysílání a hovor přes maskovač. Po uvolnění klávesy dochází k obnově naprogramovaných vlastností na daném kanálu. Klávesu je také možno využít ke zrušení akustického návěstí při příjmu kódové zprávy a pro zastavení režimu Scanning.

Scanning - Start režimu prohledávání kanálů - Po stisku je zahájeno prohledávání přednastavených kanálů.

KAN - Volba zobrazení čísla aktuálního kanálu - Po stisknutí se zobrazí číslo aktuálního kanálu na displeji mikrotelefonu.

FREK - Volba zobrazení kmitočtu aktuálního kanálu - Po stisknutí se zobrazí kmitočet aktuálního kanálu. Pokud je naprogramován na daném kanálu poloduplexní provoz, je při příjmu zobrazen kmitočet přijímače a při vysílání kmitočet vysílače.

Volba kanálu - Po stisku klávesy dochází k cyklickému posuvu nastaveného kanálu.

Displej mikrotelefonu s ovládáním - zobrazuje v omezeném rozsahu stav rádiové stanice. V režimu příjmu a vysílání hovorových zpráv se zobrazuje číslo pracovního kanálu (c1 až c9) nebo pracovní kmitočet. Při prohledávání kanálů se zobrazují znaky Sc. Při příjmu selektivní výzvy se zobrazuje adresa volající stanice a předaný číselný kód.
Kromě těchto údajů se zobrazují návěstí:
MHz při zobrazování kmitočtu
UT zobrazeno při nastavení kanálu s provozem maskovanou řečí
! výstražný vykřičník je zobrazen při režimu příjmu otevřené řeči na kanálu, kde je zařazen maskovač
SEL při režimu selektivního provozu

 

 

Příslušenství rádiové stanice RF-13

 

Zdrojová skříň RF-13Zdrojová skříň RF-13

Zdrojová skříň slouží pro napájení soupravy přenosné stanice RF-13 a může být i součástí jiných souprav (např. soupravy pro hlídková vozidla). Ve využití jako přenosná rádiová stanice se přenáší zdrojová skříň buď v lehkém plátěném obalu nebo v brašně.

Zdrojová skříň umožňuje kontrolu stavu stisknutím kontrolního tlačítka. Při kontrole se akumulátory zatíží proudem 4 A. Je-li napětí zdrojové skříně dostatečné, bliká zelená LED. Rozsvítí-li se červená LED, je nutno skříň ihned nabít. Vybitá zdrojová skříň se nabíjí na standardním nabíječi proudem 0.4 A po dobu 14 hodin nebo na automatickém rychlonabíječi s řízeným proudovým režimem po dobu 1 hodiny. Při dlouhodobém skladování se používá konzervační dobíjení proudem 30 mA. Před uložením musí být akumulátory plně nabity, konzervační dobíjení nenahrazuje nabíjení. Při skladování po dobu delší než 6 měsíců bez nabíjení se musí provést u zdrojové skříně pro dosažení plné kapacity tři plné pracovní cykly (nabití a vybití) před uvedením do provozu.

 

Základní technické údaje:
 • Zdrojová skříň RF-13 obsahuje akumulátory o kapacitě 4 Ah, odebíraný proud je omezen pojistkou 10 A,
 • jmenovité napětí zdrojové skříně je 12 V, čerstvě nabitá zdrojová skříň má napětí 14 V, za vybitou se zdrojová skříň považuje, klesne-li její napětí pod 10,5 V,
 • doba provozu stanice s jednou zdrojovou skříní při poměru dob vysílání:příjem:pohotovost je 1:1:10 a jmenovitém výkonu vysílače je minimálně 14 hodin,
 • hmotnost zdrojové skříně je 2,5 kg,
 • rozměry stanice se zdrojovou skříní 83 x 205 x 252 mm,
 • rozsah pracovních teplot je -30°C až +60°C. Nabíjení při mrazu nebo při teplotách nad +40 °C snižuje životnost akumulátorů. Optimální teplota při nabíjení je +15 °C.

 

 

Prutová anténa 1,5 m dlouháPrutová anténa 1,5 m

 • Základní typ pro rádiovou stanici RF-13,
 • je tvořena anténním přizpůsobením a prutovou anténou sestávající z 5-ti částí,
 • tato anténa se používá hlavně za pochodu,
 • dosah ve středně zvlněném terénu je 8 km, v otevřeném terénu při přímé viditelnosti asi 15 km, ve městě asi 3-4 km,
 • při provozu vybíráme stanoviště tak, aby v blízkosti nebyly velké překážky (domy, hustý les...), zcela nevhodná jsou místa pod mostem a uvnitř budov,
 • při větších vzdálenostech je vhodné najít místo, kde je signál nejsilnější.

 

 

Prutová anténa 0,5 m dlouháPrutová anténa 0,5 m

 • Způsob připojení, její vlastnosti i výběr stanoviště je stejný s předchozí anténou,
 • rozdíl je v dosahu, který je asi 1 km, používá se tam, kde by byl na závadu větší dosah, ztížení odposlechu nebo v případech kde by delší anténa překážela,
 • není vhodná pro navázání spojení na větší vzdálenosti,
 • používá se sníženým výkonem ( prodloužení doby provozu až o 50 %).

 

 

Závěsná anténa radiostanice RF-13Závěsná anténa

 • Tvoří ji zářič s izolovaného lanka o délce 2 m, impedanční přizpůsobovací člen, 2 protiváhy o délce 2,5 m a koaxiální kabel délky 5 m ukončený konektorem BNC,
 • hlavní předností je možnost umístit ji výše než prutovou anténu, možnost provozu ze zákopů, v lesním porostu, v uzavřených objektech...
 • dosah ve středně zvlněném terénu je asi 15 km,
 • nejvhodnější je anténu zavěsit na strom nebo spustit z okna (nesmí viset na kovových sloupech a nesmí se zavěšovat přes elektrické vedení),
 • je navinuta na navijáku, na jejím konci je očko pro chemlonovou šňůru, která se přehodí např. přes větev a vytáhne do příslušné výšky.

 

 

Dlouhodrátová směrová polokosočtvercová anténaAnténa dlouhodrátová směrová polokosočtvercová

 • Tvoří ji lanko 30 m dlouhé se smyčkou uprostřed.Součástí soupravy jsou impedanční transformátor, zakončovací odpor, 2 protiváhy tvořené 3-mi lanky 1,5 m dlouhými, kolíky...
 • je vhodná pro provoz na místě na vzdálenosti až 25 km i v členitém terénu, je ji třeba směrovat pomocí buzoly a mapy s přesnost ± 10 °,
 • místo se volí rovné, daleko od budov, stožárů,
 • volně se rozvine na zemi ve směru protější stanice, uprostřed antény je očko, do kterého navlékneme karabinku zavěšovacího provazu a pomocí kamenu na druhém konci provaz přehodíme přes např. větev a vytáhneme vrchol antény do výšky 6 m (nejvyšší kmitočty), 10 m (nejnižší kmitočty),
 • není součástí přenosné soupravy.

 

 

Anténa dlouhodrátová směrová vodorovnáAnténa dlouhodrátová směrová vodorovná

 • Souprava stejná jako u předchozího typu,
 • používá se když není možné anténu vztyčit výše než 4 m,
 • výhodou obou antén je úzký směrový vyzařovací diagram (snížené rušení a stěžuje odposlech),
 • není součástí přenosné soupravy.

 

 

Doplněk pro dálkové ovládání a retranslaci DR-13

Doplněk pro dálkové ovládání a retranslaci je vnější zařízení, které umožňuje po připojení k panelovému nf konektoru rádiové stanice RF-13 její dálkové ovládání ze vzdáleného stanoviště vytvořeného linkou a polním telefonem s přídavkem. Při využití dvou stanic s doplňky DR-13 a po propojení přídavků dvoudrátovým vedením je umožněna retranslace v obou směrech přenosu. Pokud je při provozu stanic využit podtónový umlčovač šumu, je možno nastavit automatické přepínání směru přenosu na retranslační stanici. S použitím dvojice rádiových stanic s doplňky lze také vytvořit převaděč pro realizaci poloduplexního provozu.

Doplněk pro dálkové ovládání a retranslaci

Dálkové ovládání je umožněno z vyneseného pracoviště po dvouvodičovém vedení. Klíčování stanice se provádí uzavíráním stejnosměrné smyčky. Pro ovládání se používá telefonní přístroj TP-25 s přídavkem TP-25Rd. Způsob připojení linky je v zařízení DR-13 automaticky testován a při nesprávné polaritě dojde k automatickému přepojení.

Při retranslaci jsou na retranslační stanici použity dvě rádiové stanice RF-13, k oběma jsou připojeny doplňky pro dálkové ovládání a retranslaci DR-13. Linkové svorky obou přídavků jsou propojeny dvoudrátovým vedením.

Délka linky je maximálně 500 m.

 

 

Plnící zařízení PK13Plnící zařízení PK-13

Plnící zařízení PK13 je určeno k uchování a přenosu provozních údajů rádiové stanice RF-13.

K uchování naprogramovaných údajů je v zařízení použita statická paměť RAM, která má zálohováno napájení lithiovou baterií. Zálohování umožňuje dlouhodobé uložení naprogramovaných údajů, minimální životnost baterie je 3 roky.

Konstrukčně je zařízení řešeno jako válcové pouzdro s konektory na obou stranách. Kruhový konektor slouží pro připojení PK-13 k rádiové stanice RF-13. Na opačné straně pouzdra je konektor pro připojení k počítači typu PC. Počítač vybavený odpovídajícím ovládácím programem umožňuje uložení potřebných údajů. Vedle tohoto konektoru je mazací tlačítko, které slouží k okamžitému výmazu paměti v případě nebezpečí zneužití.

Pro komunikaci s PC se používá seriové rozhraní RS232 vyvedené na devíti pinový konektor CANON, komunikace s řídícím systémem stanice seriovým kanálem přes konektor, odpovídající nf panelovému konektoru stanice.

Nová verze plnicího zařízení PK1302 je univerzální hardwarový prostředek určený pro uchování a přenos provozních dat radiostanic systémů RF13 a RF20. Provozní údaje vytvořené v počítači třídy PC se do zařízení zapisují pomocí kabelu USB. K radiostanici se plnicí zařízení připojuje přímo kruhovým konektorem nebo vhodným kabelem. Standardně vytvářené soupravy obsahují kromě plnicího zařízení jeden z programů pro přípravu provozních dat a nezbytné příslušenství.

 

 

Vysokofrekvenční zesilovač o výkonu 50 W ZV13.1

Jako zesilovač výstupního vf výkonu radiostanice RF-13. V zesilovači ZV13.1 je zabudován rychlý datový modem s GMSK modulací a rychlostí přenosu dat ve vf kanálu 16 kbit/s. Tento modem je plně slučitelný s rádiovým modemem MD13.1 a může být konfigurován ve dvou SW verzích: síťové verzi (Net) nebo verzi přímá linka (P2P). Zesilovač je instalován společně s radiostanicí RF-13 a tvoří spolu s ní mobilní soupravu. Zesilovač je určen k zástavbě do rámu.

 

Takticko - technická data:
 
Mezní napájecí napětí 18 V až 33 V
Maximální odběr proudu při vf výkonu 50 W 8 A
Výstupní výkon vf zesilovače 50 W
Výstupní výkon nf zesilovače 1 W / 6 Ω
Jmenovitá výstupní impedance 50 Ω
Rozhraní RS232C
Přenosová rychlost dat 16 kbit/s
Rozsah pracovních teplot -30 °C až +60 °C
Rozměry [Š x V x H] 184 x 128 x 175 mm
Hmotnost max. 3,9 kg

 

 

Zpracoval Jirka

 

Prameny:

Skupina metodiky výcviku 61. spojovací brigády Beroun
MESIT defence, s.r.o. (původně DICOM, spol. s r.o.)