Darování plukovního praporu

Jako jednu z nejvýznačnějších událostí, která svědčí o přátelských a upřímných vztazích obyvatelstva celého berounského kraje k armádě, nutno uvésti v roce 1926 darování plukovního praporu městem Berounem domácímu 38. pěšímu pluku. Na popud místní krojové družiny ustavil se v měsíci březnu 1926 v čele s městskou radou slavnostní výbor, složený ze zástupců spolků a korporací města Berouna a okolí, který se s příkladnou horlivostí ihned ujal přípravných prací.

Městská rada jako první usnesla se ve schůzi dne 10. března věnovati částku 5000 Kč na pořízení praporu domácímu pluku. Následoval pak okres berounský a přispěl rovněž částkou 5000 Kč. Jednota obce legionářské přinesla svůj dar 1500 Kč, berounská krojová družina dala 1000 Kč a podnikla soustavnou sbírku u peněžních ústavů, průmyslových závodů a různých korporací i soukromých osob okresu.

Slavnostní odevzdání praporu bylo stanoveno na dny 14. a 15. srpna 1926.

Hlavní oslavy odevzdání praporu městem Berounem domácímu pluku započaly v sobotu dne 14. srpna. Odpoledne ve 14 hodin shromáždili se v zasedací síni městské radnice účastníci slavnostního aktu přibíjení praporu na žerď a připínání stuh na prapor. V 14 hodin 30 minut dostavil se velitel 2. pěší divize generál Jan Šindelář se svým štábem, velitel 4. pěší brigády plukovník generálního štábu Čeněk Haužvic a velitel 38. pěšího pluku podplukovník generálního štábu Emil Fiala. Ve 14 hodin 45 minut přijel zástupce ministra národní obrany, zemský vojenský velitel pro Čechy generál Ing. Drobný. Po přehlídce čestné roty odebral se do radnice, kde uvítán vřelým proslovem starosty města Berouna, pana ředitele obchodní akademie Bednáře. Za milé uvítání poděkoval generál Ing. Drobný a v odpovědi své s potěšením konstatoval vzácné pochopení občanstva berounského pro naši armádu a vyslovil přání, aby i nadále občanstvo i armáda ve vzájemné důvěře společně pracovaly pro rozkvět a prospěch naší demokratické republiky a její branné moci. Slavnostní akt zahájen pak starostou města ředitelem Bednářem, z jehož rukou převzal zástupce ministra národní obrany generál Ing. Drobný prapor a proslovil řeč o zvláštním vyznamenání, jehož se dostalo pluku svolením pana prezidenta, aby prapor věnovaný městem Berounem stal se plukovním praporem domácího 38. pěšího pluku.
Plakát

 

Poté následovalo přibíjení praporu na žerď.

Zástupce ministra národní obrany generál Ing. Drobný zatloukl:

 • první hřeb jménem Československé republiky,
 • druhý hřeb jménem prezidenta republiky,
 • třetí hřeb jménem československé branné moci,
 • čtvrtý hřeb ve jménu svém jako zemského vojenského velitele pro Čechy.

Další hřeby zatloukali:

 • velitel pluku podplukovník generálního štábu Fiala za 38. pěší pluk,
 • velitel 2. pěší divize generál Šindelář,
 • velitel 4. pěší brigády plukovník generálního štábu Haužvic,
 • starosta města Berouna ředitel Bednář,
 • předseda okresní správní komise V. Vlček,
 • předseda slavnostního výboru architekt Volf,
 • starosta obce Králova Dvora Bydžovský,
 • starosta města Příbram Pešek,
 • dále pak zástupci spolků a korporací,
 • a konečně zástupci vojenských gážistů i mužstva všech hodností aktivních i záložních.

Každý pronesl při zatloukání hřebu případné heslo. Potom připjaty zástupci korporací na prapor stuhy s vyšitým věnováním.

Stuhy darovali:

 • Tělovýchovná jednota Sokol: Na stráž.
 • Selská jízda Beroun: Žižkův duch s Vámi.
 • Střelectvo Beroun: Braňme vlast.
 • Jednota legionářů: V boji vytrvej.
 • Krojová družina: Pro vlast a čest pluku.
 • Družina válečných poškozenců: Ve svornosti síla.

Na žádost velitele pluku převzal pan starosta města prapor ještě do uschování až do oficiálního odevzdání pluku příštího dne.

Slavnosti dne 15. srpna započaly budíčkem plukovní hudby. Poté v 9 hodin 30 minut shromáždil se celý 38. pěší pluk a civilní korporace na náměstí před pomníkem padlých vojínů.

Ministr národní obrany generál Jan Syrový přijímá z rukou starosty města p. ředitele Bednáře nový plukovní praporRázem 10. hodiny přijel pan ministr národní obrany generál Jan Syrový se zemským velitelem generálem Ing. Drobným, kteří po přehlídce pluku byli na tribuně vřele uvítáni starostou města panem ředitelem Bednářem, který oslovil pana ministra národní obrany těmito slovy: "Pane ministře, jest mi zvláštní ctí a milou povinností, že Vás mohu jako starosta města jménem městské rady a občanstva berounského při dnešní tak významné slavnosti uvítati jako zástupce vlády, představitele naší armády a jako našeho vzácného a milého hosta. Město Beroun i jeho okolí prožívá dnes chvíle nezměrné radosti, že může dnešního dne splniti svoji milou povinnost a odevzdati svému pluku nový prapor jako symbol lásky k němu. Dnešní obrovská účast občanstva všech vrstev při této slavnosti jest důkazem veliké lásky k naší republice, veliké úcty a lásky k naší armádě, jež má chrániti naše nejdražší statky a státní nezávislost, politickou a hospodářskou svobodu a demokracii proti všem našim nepřátelům a přeji si, aby náš 38. pěší pluk byl vždy nejspolehlivější a nejstatečnější její součástí."

Předseda okresní správní komise učinil tento projev:

"Velevážený pane ministře! Jménem zastupitelského okresu berounského vítám Vás v našem staroslavném městě. Jest mně ctí, že bylo nám, jako okresu, umožněno spolupůsobiti ke dnešnímu slavnostnímu dnu našeho domácího 38. pluku, s nímž, abych tak řekl, okres náš přímo srostl. Při dnešním slavnostním aktu odevzdání praporu pluku ujišťujeme, že jsme ochotni podporovati naši národní armádu v každém kroku, záležícím ve chránění našich občanských práv, prestiže a integrity státu. Spoléhaje na naši armádu v tomto smyslu, vítám Vás, pane ministře, ještě jednou srdečně."

Ministr národní obrany generál Jan Syrový rozvinuje plukovní praporPo tomto uvítání promluvil ještě předseda slavnostního výboru pan architekt Volf:

"Pane starosto, pane přednosto okresní správní komise, složená městská rado a členové okresní správní komise, všechny spolky, korporace a všichni občané, kteří jste uskutečnili tento krásný čin darováním peněžitých prostředků pro zřízení praporu našemu 38. pěšímu pluku, vám všem děkuji jménem slavnostního výboru pro odevzdání praporu. Pane podplukovníku, veliteli našeho pluku, přeji vám, aby vojíni měli prapor v lásce a šli za ním jako husité za svým kalichem. Tomu provolávám zdar!"

Ministr národní obrany generál Jan Syrový dekoruje plukovní prapor československým válečným křížemPo těchto slovech za posvátného ticha rozvinul prapor panem starostou města Berouna a každý z účastníků cítil důležitý význam tohoto pro město Beroun a pluk historického okamžiku. Starosta města odevzdal prapor panu ministru národní obrany s tímto projevem: "Město Beroun odevzdává Vám, pane ministře, prapor pro 38. pěší pluk a věří pevně, že pluk s hrdostí a láskou přijme jej z rukou vašich a že statečně a čestně jej ponese vždy pro blaho všech občanů a státu."

Přísaha pluku na nový praporPři přejímání praporu promluvil pan ministr krátce, ale významně o praporu jako o symbolu skálopevné věrnosti, úcty k zákonům republiky a symbolu plnění povinností každého řádného vojáka. Jménem pana prezidenta, nejvyššího velitele naší branné moci, odevzdal pan ministr prapor po dekorování československým válečným křížem v uznání věrnosti, statečnosti a záslužné činnosti veliteli pluku podplukovníkovi Fialovi. Velitel pluku složil pak slib věrnosti za celý pluk a po jeho významném proslovu složena slavnostní přísaha celého pluku. Velitel pluku odevzdává pak prapor stráži praporu, jejímž prvním velitelem byl kapitán Zdeněk Prokop a praporečníkem rotmistr Ludvík Milfait.

V těchto okamžicích se vznášel nad náměstím vojenský letoun, jehož posádka shodila dolů pouzdro obsahující tento pozdrav: "38. pěšímu pluku v Berouně. U příležitosti dnešní slavnosti přeje vašemu pluku nehynoucí čest a slávu - 1. letecký pluk."

Vojenský letecký snímek slavnostního odevzdání praporu 38 pěšímu pluku v Berouně
Vojenský letecký snímek slavnostního odevzdání praporu 38 pěšímu pluku v Berouně

Po slavnosti odevzdání následovalo ještě na náměstí defilé celého pluku s novým praporem.

Darovaný plukovní prapor byl zhotoven v Umělecko - průmyslové škole v Praze a vyžádal si nákladu 15000 Kč.

 

Jako upomínka na slavnostní dny darování praporu 38. pěšímu pluku bylo vytvořeno album s fotografiemi důstojníků pluku. Celé album najdete zde.

pametni album k darovani plukovniho praporu

 

 

Zpracoval Jirka

 

Prameny:

Monografie Hořovicka a Berounska, kapitán Zdeněk Prokop, 1930
Beroun - Dějiny Českých měst, Marie Tošnerová a kolektiv, 2008
Státní oblastní archiv Beroun
Stráž Podbrdska, 21. srpna 1926